Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen, orders, leveringen, diensten, installaties en overige activiteiten van IntercomDirect B.V.
De besloten vennootschap IntercomDirect B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het KVK-nummer: 75710471.

IntercomDirect B.V.
13 September 2022

Download de Algemene voorwaarden


Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2.Bedrijf:de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

3.Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4.Koper:het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

5.Verkoper:de aanbieder van Producten aan Koper, alsmede de installateur van deze Producten, IntercomDirectB.V. hierna: IntercomDirect.

6.Aanbod:ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper.

7.Producten:de Producten die door IntercomDirect worden aangeboden zijn intercom- en beveiligingssystemen en WiFi monitoren.

8.Installatie:alle werkzaamheden met betrekking tot de plaatsing van de Producten op een door Koper aangegeven locatie, zoals onder andere maar niet beperkt tot montagewerkzaamheden, het aanleggen van bekabeling en het testen van de Producten na plaatsing.

9.Overeenkomst:de koopovereenkomst die strekt tot de verkoop en levering van Producten welke door Koper gekocht zijn van IntercomDirect.

10.Website:de website die door IntercomDirect gebruikt wordt is: www.intercomdirect.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van IntercomDirect en iedere Overeenkomst tussen IntercomDirect en een Koper en op elk Product dat door IntercomDirect wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal IntercomDirect aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van IntercomDirect zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met IntercomDirect is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het aanbod

1. Alle door IntercomDirect gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door IntercomDirect gedane Aanbod is vrijblijvend. IntercomDirect is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft IntercomDirect het recht een Overeenkomst met een potentiele Koper om een voor IntercomDirect gegronde reden te weigeren

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen IntercomDirect niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). IntercomDirect kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van IntercomDirect zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht IntercomDirect niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van IntercomDirect heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.

2. Een Aanbod kan door IntercomDirect gedaan worden via de website.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met IntercomDirect, zal IntercomDirect de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is IntercomDirect daaraan niet gebonden.

5. IntercomDirect is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met IntercomDirect, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.

7. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf.

8. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn zijn herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is zal Koper zorgvuldig omgaan met Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten met het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper. Herroeping komt uitdrukkelijk te vervallen indien IntercomDirect reeds een aanvang heeft gemaakt met de installatie van de Producten, voor zover Koper hier zelf mee heeft ingestemd en door middel van de instemming af ziet van diens recht op herroeping.

9. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart IntercomDirect voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

1. IntercomDirect zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft IntercomDirect het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IntercomDirect aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan IntercomDirect worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IntercomDirect zijn verstrekt, heeft IntercomDirect het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Indien IntercomDirect een Overeenkomst aangaat met een VVE, wordt geacht de VVE over de juiste bevoegdheid en/of schriftelijke toestemming te beschikken om de Overeenkomst aan te gaan. IntercomDirect mag er gerechtvaardigd op vertrouwen dat de Overeenkomst door een daartoe bevoegde persoon of VVE is aangegaan. Bij gebreke hiervan heeft IntercomDirect het recht de uitvoering van de Overeenkomst per direct op te schorten zonder gehouden te tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever.

5. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is IntercomDirect niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor IntercomDirect, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

6. IntercomDirect kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

7. IntercomDirect is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat IntercomDirect is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor IntercomDirect bekend was.

8. Koper vrijwaart IntercomDirect voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6 Uitvoering van de installatie

1. IntercomDirect zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat IntercomDirect ervoor in dat de uitgevoerde werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.

2. IntercomDirect vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Koper is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Koper. Koper vrijwaart IntercomDirect expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. IntercomDirect zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Koper die gehouden is de schade aan IntercomDirect te vergoeden.

3. IntercomDirect heeft het recht reclame te maken voor zijn bedrijf wanneer zij op locatie van Koper werkzaam is.

4. Indien de Installatiewerkzaamheden op verzoek van Koper opgeschort worden, is Koper verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van IntercomDirect. Daarenboven is IntercomDirect gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Koper (hieronder tevens verstaan gereserveerde werkuren).

5. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is IntercomDirect gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Koper direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Koper verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van IntercomDirect volledig te voldoen.

6. IntercomDirect hergebruikt enkel (origineel) bestaande bekabeling. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Koper de nieuwe bekabeling heeft gebruikt of bestaande bekabeling heeft verplaatst en/of heeft gewijzigd, is IntercomDirect genoodzaakt om een nieuwe bekabeling te plaatsen en extra kosten in rekening te brengen bij Koper.

7. Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

 1. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer tijdig en op de door IntercomDirect gewenste wijze aan IntercomDirect ter beschikking worden gesteld;
 2. IntercomDirect op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is IntercomDirect gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.
 3. De door haar ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, dat IntercomDirect geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. werkzaamheden;
 4. IntercomDirect tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;
 5. IntercomDirect tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer welke door Koper ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 6. De werklocatie in zodanige staat is dat IntercomDirect ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;
 7. IntercomDirect op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Koper dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water, gas- of stroomuitval komen eveneens voor rekening van de Koper;
 8. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval;
 9. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van IntercomDirect opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Koper;
 10. IntercomDirect vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig verstrekt wordt, en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is Koper zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hieruit volgende kosten. Koper is ervoor verantwoordelijk dat ingeval van obstakels in de grond, onder leiding van Koper door een vakbekwaam persoon proef-gravingen gedaan worden. Koper is verplicht, indien van toepassing, een melding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te laten uitvoeren en de informatie hiervan te verstrekken aan IntercomDirect.

8. Indien Koper niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is IntercomDirect gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Koper wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Koper.

9. Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt en IntercomDirect nalaat van Koper nakoming te verlangen, tast dit het recht van IntercomDirect om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

10. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan Koper heeft verklaard dat zij ze wenst te behouden, dienen door haar te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door IntercomDirect afgevoerd, onverminderd enige aansprakelijkheid van Koper.

11. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de aanvangsdatum, isIntercomDirect gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen van Opdrachtgever.

Artikel 7 Levering producten

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door IntercomDirect of er door andere omstandigheden buiten de macht van IntercomDirect enige vertraging ontstaat, heeft IntercomDirect recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient IntercomDirect schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is IntercomDirect gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

4. Indien de Producten worden bezorgd door IntercomDirect of een externe vervoerder is IntercomDirect, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien IntercomDirect gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan IntercomDirect ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien IntercomDirect een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

7. IntercomDirect is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. IntercomDirect is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. IntercomDirect behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 8 Oplevering producten na installatie

1. Bij aanvang van de installatiewerkzaamheden, worden de oude intercom- en/of beveiligingssystemen van Koper door IntercomDirect verwijderd. Gedurende de Installatiewerkzaamheden zijn de Producten van IntercomDirect nog niet in gebruik. Koper stemt ermee in dat gedurende de uitvoering van de Installatie de locatie van Koper derhalve tijdelijk niet voorzien zal zijn van een intercom- en/of beveiligingssysteem. Koper vrijwaart IntercomDirect van alle aanspraken van Koper en derden voortvloeiend uit het tijdelijk niet beschikbaar zijn van dergelijke systemen en eventuele schadelijke gevolgen hiervan.

2. De Installatie wordt geacht te zijn voltooid nadat IntercomDirect de Producten heeft getest, waarna deze door haar akkoord zijn bevonden en Koper de opleverbon heeft getekend. Indien IntercomDirect te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is (om te worden opgeleverd) en Koper de opleverbon niet binnen een redelijke termijn tekent, het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaard dan wel in gebruik neemt, wordt Koper geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard.

3. IntercomDirect spant zich in om de werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien de werkzaamheden wegens onvoorziene omstandigheden niet binnen de gebruikelijke termijn van één werkdag kunnen worden gerealiseerd, wordt Koper gevraagd een waiver te tekenen. Na ondertekening van de waiver, verklaart Koper hiermee dat IntercomDirect niet aansprakelijk is voor enige schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de beveiligingssystemen gedurende de installatiewerkzaamheden.

4. Koper heeft na oplevering een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door IntercomDirect (op)geleverde Producten. Na oplevering is het werk voor risico van de Koper. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van de Producten c.q. het werk door een oorzaak die niet aan IntercomDirect kan worden toegerekend. IntercomDirect is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van IntercomDirect.

5. Kleine gebreken die tijdens de garantietermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding worden de Producten c.q. het werk als opgeleverd beschouwd.

6. IntercomDirect is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 9 Verpakking en transport

1. IntercomDirect verbindt zichjegens Koper omdeteleverenzaken behoorlijk teverpakken enopzodanige wijzetebeveiligen, datzijbijnormaal gebruik hunbestemming ingoede staatbereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking enverpakkingsmateriaal.

3. Hetaannemen van zaken zonder op-ofaanmerkingen opdevrachtbrief ofhet reçugeldtalsbewijs datdeverpakking ingoede staatverkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 10 Onderzoek, reclamaties

1. In geval van levering zonder Installatie, is Koper gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. IntercomDirect erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan IntercomDirect te worden gemeld op info@intercomdirect.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen zes maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van IntercomDirect op de wijze zoals door IntercomDirect aangegeven.

5. Indien de Consument diens herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan IntercomDirect, conform de retourinstructies van IntercomDirect. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

6. IntercomDirect is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

8. Indien Koper diens reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan IntercomDirect te wijten is, zal IntercomDirect na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering kan niet verhaald worden op IntercomDirect.

Artikel 11 Meer- en minderwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Koper nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Koper te komen, is Koper verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. IntercomDirect is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Koper verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal IntercomDirect Koper informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Koper verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij IntercomDirect de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is IntercomDirect gerechtigd om deze kosten, na overleg met Koper, in rekening te brengen bij Koper.

4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest en houtrot, is IntercomDirect gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra werkzaamheden leiden.

5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Koper vergoed te worden.

Artikel 12 Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

4. Indien sprake is vanProducten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop IntercomDirect geen invloed heeft, kan IntercomDirect deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel 13 Betaling en incassobeleid

1. Betaling geschiedt door middel van een vooruitbetaling van 50% van de overeengekomen vergoeding in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode. De resterende 50% dient door Koper te worden voldaan binnen een uiterlijke termijn van 14 (kalender)dagen na Installatie, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen

2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Koper dient de betaling ineens te voldoen, zonder opschorting, aftrek en/of verrekening op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van IntercomDirect. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van IntercomDirect een andere betalingstermijn overeenkomen.

4. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van IntercomDirect), dient Opdrachtgever hiervoor een meerprijs te vergoeden.

5. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is IntercomDirect gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van IntercomDirect op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

7. IntercomDirect heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. IntercomDirect kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. IntercomDirect kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

9. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal IntercomDirect zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

10. Indien IntercomDirect meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

11. IntercomDirect is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door IntercomDirect, of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.

12. Ook indien IntercomDirect, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is IntercomDirect gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door IntercomDirect geleverde zaken, blijven eigendom van IntercomDirect totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met IntercomDirect gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht IntercomDirect zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat IntercomDirect haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan IntercomDirect of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van IntercomDirect zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. IntercomDirect heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van IntercomDirect. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal IntercomDirect zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan IntercomDirect worden vergoed door Koper.

Artikel 15 Garantie

1. IntercomDirect staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

2. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen. Op de Producten geldt in beginsel een garantietermijn van 2 jaar, tenzij anders overeengekomen. Op de Installatie geldt een garantietermijn van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen.

3. Uitgezonderd van garantie is alle schade ontstaan door:

 1. Stormschade/ schade door extreme weersomstandigheden;
 2. Schade door elektriciteitsstoringen en kortsluiting;
 3. Waterschade/ lekkages;
 4. Bliksemschade;
 5. Schade die onder slijtage door normaal gebruik valt.

4. Koper kan slechts een beroep doen op de door IntercomDirect gegeven garantie indien Koper volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

5. Indien Koper zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is IntercomDirect gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van IntercomDirect, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen.

6. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Koper zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van IntercomDirect verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding

1. IntercomDirect is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is IntercomDirect bevoegd de door haar en Koper bestaande Overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke Overeenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met IntercomDirect gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is IntercomDirect bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van IntercomDirect op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien IntercomDirect de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. IntercomDirect behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door IntercomDirect leidt tot aansprakelijkheid van IntercomDirect jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door IntercomDirect in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van IntercomDirect is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. IntercomDirect is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. IntercomDirect is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. IntercomDirect levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruik, is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

4. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor IntercomDirect aansprakelijk is (gebleken), dient IntercomDirect in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Koper bij herstel in plaats van schadevergoeding.

5. In geval van maatvoering is IntercomDirect niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen van inmetingen. Koper en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole.

6. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van de Overeenkomst te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken en/of materialen afkomstig van Koper, komen de gevolgen voor rekening van Koper, tenzij IntercomDirect zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten. Ook is IntercomDirect niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Koper.

7. Koper is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Koper voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Koper afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Koper.

8. Koper is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die IntercomDirect in het kader van de uitvoering van de overeenkomt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij Koper gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.

9. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat locatie verontreinigd is, zoals bijv. asbest, is Koper aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende gevolgen.

10. IntercomDirect is niet verantwoordelijk voor (ver)storingen van de internetinfrastructuur die buiten de invloedssfeer van IntercomDirect ligt en welke kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van de internetverbinding. Koper is zelf verantwoordelijk voor een adequate internetverbinding en de beveiliging daarvan.

11. IntercomDirect is nimmer aansprakelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit de WIFI monitor en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de WIFI monitor (hieronder tevens verstaan applicaties, plug-ins en koppelingen van (diensten van) derden).

12. IntercomDirect is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het gebruik van de WIFI monitor (zoals diefstal). Indien Koper gebruik maakt van de WIFI monitor is Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wie de huisdeur wordt geopend. 

13. IntercomDirect is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

14. IntercomDirect is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

15 IntercomDirect staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens IntercomDirect verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

16. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van IntercomDirect vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij IntercomDirect binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervalt in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 18 Overmacht

1. IntercomDirect is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van IntercomDirect, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan IntercomDirect zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van IntercomDirect en (xi) overige situaties die naar het oordeel van IntercomDirect buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. IntercomDirect heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat IntercomDirect haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zo veel IntercomDirect ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is IntercomDirect gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19 Risico-overgang 

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een Bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van IntercomDirectverlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 20 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

1. IntercomDirect gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal IntercomDirect de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden op info@intercomdirect.nl.

2. Indien IntercomDirect op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 21 Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van IntercomDirect en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst, service of Installatie is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@intercomdirect.nlmetals onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil IntercomDirect de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. IntercomDirect zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen IntercomDirect en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. IntercomDirect heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen IntercomDirect en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.


Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.